PROCESSEN

PROCESSEN


- HUR VI KAN HJÄLPA ER FRÅN SKISSER TILL FÄRDIGT HUS -

- SKISSER - 


Vi ritar alla våra projekt digitalt i 3D. Detta möjliggör för dig att redan vid första skisserna på ditt projekt enklare skapa en uppfattning om slutresultatet. Vi ritar ett första utkast för att sedan tillsammans kan utföra ändringar och ta projektet framåt. Fördelen med att rita upp en modell i 3D är att det enklare går att göra ändringar längs projektets gång. 

- BYGGLOV -


Vid bygglovsskedet hjälper vi dig att ta fram de handlingar som kommunen ställer krav på. Vi håller även i kontakten med kommunen för att förenkla processen.


Har du försökt söka bygglov själv, men stöter på patrull? Du är inte ensam, vi hjälper och vägleder dig genom processen.

- STARTBESKED & KONTROLLANSVAR -


Efter bygglovet är godkänt behövs ett startbesked innan byggnationen kan påbörjas. Vi hjälper dig att ta fram exempelvis konstruktionsdokumentation, energiberäkning, fuktsäkerhetsbeskrivning och konstruktionsritningar. Vilka handlingar som ska tas fram för respektive projekt bestämmer kommunen. 


På vissa byggnationer ställs det krav på att det ska finnas en certifierad kontrollansvarig. Denna person fungerar som en länk mellan dig och kommunen. Vi hjälper dig att ta fram en kontrollplan och de andra uppdrag som åligger en kontrollansvarig.

- BYGGTID -


Under byggtiden finns vi med som bollplank för att bidra med lösningar när diverse frågor eller problem uppstår. Behöver du hjälp med att ta fram byggritningar och kontruktionsritningar till dina anlitade snickare kan vi även hjälpa till med detta.

- FÄRDIG BYGGNAD -


När byggnationen är klar och ni är redo att flytta in ska kommunen utfärda ett slutbesked. Då ser vi till att uppdatera relationshandlingar efter de ändringar som har skett under byggtiden. När kommunen har gett sitt godkännande är processen avslutad.